Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego KADETECH

1. Wprowadzenie
KADETECH Janusz Kadaj-Lipka z siedzibą w Warszawie - Operator Sklepu Internetowego KADETECH (Operator Sklepu), jako Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest świadomy zagrożeń wynikających z faktu ich przetwarzania za pośrednictwem sieci Internet. Operator Sklepu oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o przyjęte rozwiązania Operator sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych, ograniczając dostęp Użytkowników do danych tylko w niezbędnym zakresie, udzielając upoważnień podmiotom zewnętrznym tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i w przypadkach gdy taki obowiązek nakładają przepisy prawa.
Użyte w Polityce Prywatności terminy oznaczają:
1) Polityka – niniejszy dokument,
2) Administrator Danych Osobowych – KADETECH Janusz Kadaj-Lipka z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 175 lok. D, 00-716 Warszawa, NIP: 951-127-87-93, Regon: 011948503. tel. +48 22 891 28 37 , tel. kom.+48 600 366 766.
3) Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego KADETECH
4) Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie, a od dnia 25 maja 2018 roku, zgodnie z definicją zawartą w RODO,
5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Pozostałe terminy pisane wielką literą mają takie znaczenie, jak w Regulaminie.

2. Gromadzenie danych i cel przetwarzania
Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu świadczenia usług Użytkownikowi w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego KADETECH. Dokonanie rejestracji w Sklepie oraz przekazanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze Sklepu . W celu zarejestrowania Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych:
• Dla osoby fizycznej dokonującej zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) - Login (aktywny adres e-mail), Hasło do Konta Użytkownika, Aktywny adres e-mail, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), Numer telefonu.
• Dla Przedsiębiorców - Login (aktywny adres e-mail), Hasło do Konta Użytkownika, Aktywny adres e-mail, Firma, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), Imię i nazwisko osoby do kontaktu, Numer telefonu.
Podanie pozostałych danych jest możliwe po pierwszym zalogowaniu do systemu i jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usuwania.
Użytkownik powinien podać dane zgodne z prawdą. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na podstawie Regulaminu. Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas posiadania Konta Użytkownika w celu korzystania z usług Sklepu w tym także zapłaty przez Użytkownika za towary nabyte w Sklepie, chyba że dłuższe terminy wynikają z przepisów prawa. Niezbędne Dane Osobowe będą również przechowywane do upływu terminu przedawnienia w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, a także przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych, dotyczących usług Sklepu. Dane Osobowe przetwarzane będą jedynie w celu, w jakim zostały podane przez Użytkownika.
W celu wykonywania Regulaminu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie i skuteczne środki techniczne i organizacyjne, poddaje je przeglądom i uaktualnieniom, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych.

3. Wykorzystanie pozyskiwanych danych

Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcami Danych Osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora, podmioty zależne lub w jakikolwiek sposób powiązane z Administratorem, firmy windykacyjne, właściwe organy.
W przypadku, gdyby Dane Osobowe miały być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Użytkownik przed przekazaniem Danych Osobowych zostanie poinformowany o podstawie prawnej przekazania.
W przypadku kontroli organu nadzoru, dane, o których mowa w niniejszym dokumencie mogą zostać udostępnione pracownikom organu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Mogą one zostać również przekazane organom wymiaru sprawiedliwości, w wypadkach określonych w przepisach prawa.
Pozyskane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach zarobkowych. Służyć one mogą natomiast do analizy zachowań Użytkowników Sklepu, zbierania danych o Użytkownikach celem personalizacji zawartości strony internetowej, w tym dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Sklepu, o ile wcześniej Użytkownik wyrazi na to zgodę. Dane te zbierane są automatycznie (profilowanie). Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu zachowanie ochronę i udoskonalanie naszych usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności serwisu. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu podejmowania dotyczących Użytkownika decyzji bądź analizy lub przewidywania jego preferencji, zachowań i postaw.
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy i ocen są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
4. Kontakt z Użytkownikami Serwisu
Operator Sklepu może wykorzystać podane dane kontaktowe do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych informacji. W przypadku, gdyby do przetwarzania Danych Osobowych lub nawiązania kontaktu w sposób opisany powyżej wymagane było uzyskanie od Użytkownika odrębnych zgód, Administrator Danych Osobowych zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody we właściwym trybie. Przez pojęcie informacje rozumie się treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne) jak i nie komercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, itp.). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym.
Informacje komercyjne są filtrowane w celu ograniczenia ich objętości i wysłane sporadycznie.


5. Zmiany danych osobowych
Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania Danych Osobowych, a w szczególności: dostępu do treści Danych Osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz żądania ich usunięcia. Zmiana lub usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu się do serwisu.
W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Operator Sklepu może wstrzymać świadczenie usług/ zawiesić Konto Użytkownika/ zablokować Konto Użytkownika do czasu aktualizacji danych.
Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii Danych Osobowych bądź informacji o miejscu udostępniania tych Danych
Użytkownik jest świadomy tego, iż przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, a usunięcie Danych Osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje, brak możliwości korzystania z usług Operatora Sklepu.
Operator Sklepu może odmówić usunięcia danych Użytkownika, gdy ten nie uregulował swoich należności wobec Operatora Sklepu, a także w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszył Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO).
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa ochrony Danych Osobowych.

6. Wykorzystanie plików cookies
Nasz Sklep może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie plik- z informacją zapisywane przez serwer Operatora Sklepu na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie". Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


7. Zabezpieczenie danych
Operator Sklepu Internetowego KADATECH dokłada wszelkich starań, by pozwolić Użytkownikom na kontrolę udostępnianych informacji, zapewnić ochronę przed ich niepożądanym ujawnieniem lub zniszczeniem, zapobiegając nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich.
Jednocześnie informujemy, że polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronach Sklepu Internetowego KADATECH jest regulowana osobnymi postanowieniami. W związku z tym Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.


8. Nazwa i adres firmy hostingowej

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie potrzebnym do hostingu Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kadatech.pl wykonuje na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych firma Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k. Plac Pod Lipami 5 40-476 Katowice 10 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000357183, NIP: 6342345395.

Współpracujemy z Firmami


Przyjazny Regulamin

Infolinia sklepu:
600 366 766 
22 891 28 37 
sklep@kadetech.pl
Mój koszyk
Ilość0   Wartość0,00 pln Przejdź