Regulamin

Certyfikat Przyjazny Regulamin
Regulamin Sklepu Internetowego KADETECH
 
SPIS TREŚCI
§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 7 . ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 9. PŁATNOŚCI
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 11. REKLAMACJE
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
 
§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego KADETECH dostępnego pod adresem http://www.kadetech.pl.
2. Operatorem Sklepu Internetowego KADETECH jest firma KADETECH Janusz Kadaj-Lipka z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 175 lok. D, 00-716 Warszawa, NIP: 951 127 87 93, Regon: 011948503. tel. +48 22 891 28 37 , tel. kom.+48 600 366 766
, e-mail: kadetech@kadetech.pl
3. Operator Sklepu Internetowego KADETECH świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 
§. 2 DEFENICJE
1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego KADETECH, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;
2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – Sklep Internetowy KADETECH dostępny pod adresem internetowym 
http://www.kadetech.pl.
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 
 
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego KADETECH
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego KADETECH w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
7. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a.       Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b.      Włączoną obsługę Java Script,
2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w 
polityce prywatności
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 
 §. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
4. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
5. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
I. Imię i nazwisko,
II. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
III. Numer telefonu.
6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
I. Firmę,
II. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
III. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
IV. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
V. Numer telefonu
7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzający dokonaną rejestrację Użytkownika.
8. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14.
9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
I. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
II. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
III. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
IV. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
V. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
10. W przypadku dokonywania rejestracji przez Przedsiębiorcę osoba dokonująca rejestracji i jej potwierdzenia składa oświadczenie, iż jest należycie umocowana do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, w imieniu którego występuje w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów sprzedaży na warunkach niniejszego regulaminu.
11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
12. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
13. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
14. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
I. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
II. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
III. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
IV. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta Użytkownika,
V. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
VI. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
VII. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawną a wątpliwości tych nie dało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
15. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 14 pkt VII. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
16. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
18. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 12 i 14 wynosi 14 dni.
 
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż systemów zamocowań budowlanych, elementów złącznych, narzędzi i tym podobnych towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego KADETECH.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego KADETECH są: Sprzedający oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
I. podać dane wymagane do wysyłki, o których mowa w § 5 ust. 5 lub 6 oraz
II. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sklep prowadzi sprzedaż zarówno detaliczną jak i hurtową. W przypadku sprzedaży hurtowej ceny oraz warunki dostaw towarów są określane indywidualnie przez obsługę Sklepu. W związku z tym różnice w informacjach dotyczących w szczególności ceny i warunków dostawy mogą w znacznym stopniu odbiegać od oferowanych w odpowiedzi na zamówienie Kupującego.
6. Zakupów w cenach hurtowych dokonywać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy i przedsiębiorstwa.
W przypadku sprzedaży hurtowej, ceny oraz warunki dostaw towarów są określane indywidualnie przez obsługę Sklepu.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 11-14. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-14.
8. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej 
www.kadetech.pl 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia są rozpatrywane wg kolejności składania.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
I. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
II. dodania ich do koszyka,
III. kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”,
IV. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
V. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.
VI. kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail:
I. zawierającą akceptację zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu otrzymania wiadomości e-mail przez Użytkownika,
II. zawierającą odmowę przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
III. zawierającą odmowę przyjęcia zamówienia (oferty) oraz propozycję zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
12. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 11 pkt III mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, sprzedaż hurtowa, itp. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność zamówienia towaru u dostawcy Sklepu kontroferta może w szczególności przewidywać konieczność uiszczenia zaliczki. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi
oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca zwrot zaliczki nastąpi w sytuacji gdy wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Kupującego zaliczki, Kupujący jest informowany o tym fakcie przed zawarciem umowy sprzedaży i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki. 
13. Kontroferta, o której mowa w ust. 11 pkt III jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika powoduje zwarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
14. Odmowa przyjęcia zamówienia, o której mowa w ust. 11 pkt II może być spowodowana w szczególności brakiem towaru i niemożliwością jego zamówienia u dostawców sklepu, brakiem potwierdzenia rzetelności zamówienia, zgodności z prawdą lub poprawności adresu dostawy.
15. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie później niż do upływu terminu realizacji zamówienia w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wymaga zachowania formy pisemnej.
16. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia z umowy sprzedaży przez sprzedającego powstałej na skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (następcza niemożliwość świadczenia) umowa sprzedaży wygasa. Za przyczynę wygaśnięcia zobowiązania, o której mowa w zdaniu poprzednim należy w szczególności rozumieć brak dostępności przedmiotu sprzedaży u dostawców Operatora Sklepu. O wystąpieniu następczej niemożliwości świadczenia Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni  od dnia zawarcia umowy, powiadomi Kupującego.
17. W przypadku przejściowego braku dostępności towaru Sprzedający skontaktuje się z Kupującym i zaproponuje nowy termin dostawy. W przypadku braku akceptacji, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli stroną umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca brak akceptacji nowego terminu dostawy w terminie 2 dni roboczych uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie w terminie 3 dni roboczych od dnia braku akceptacji ze strony Kupującego-Przedsiębiorcy lub w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania propozycji nowego terminu dostawy.
18. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu KADETECH podawane są w polskich złotych (PLN), zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy, chyba że oferta (kontroferta) stanowi inaczej. Wskazanie kosztów dostawy zawiera Cennik, o którym mowa w § 3 ust. 7.
19. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu KADATECH odnoszą się wyłącznie do sprzedaży prowadzonej poprzez Sklep Internetowy. Ceny towarów w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu KADATECH.
20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania informacji o towarach prezentowanych na stronach Sklepu, w tym do zmiany ceny. Zmiany nie mają wpływu na już zawarte umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Odwołanie akcji promocyjnej przed jej zakończeniem nie wpływa na prawa Użytkowników, którzy zawarli umowy sprzedaży na warunkach promocji lub w inny sposób wzięli udział w akcji promocyjnej przed wejściem w życie zmiany.
21. Modyfikacja zamówienia na żądanie Użytkownika jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Każda modyfikacja zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży wymaga akceptacji ze strony Sprzedającego.
22. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni.
23. Termin realizacji zamówienia zaczyna biec od dnia zawarcia umowy. Jednakże w przypadku zapłaty przelewem bankowym Sprzedający może wstrzymać się z wysłaniem zamówienia do Kupującego do dnia zaksięgowania się pełnej kwoty za zamówiony towar na rachunku bankowym Sprzedającego.
Zapłatę za zakupy w naszym sklepie można dokonać wykonując przelew na podany niżej numer rachunku bankowego.

 Volkswagen Bank Polska S.A.

10 2130 0004 2001 0636 3188 0001


24. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Użytkownika przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
25. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, co do których można powziąć przypuszczenie, iż powstały w trakcie transportu Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru wraz z osobą, która dostarczyła przesyłkę. W przypadku zakupu przedmiotu i odbioru osobistego, Kupujący jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki będącej przedmiotem przeprowadzonej transakcji.
26. W przypadku odbioru osobistego towaru, przy płatności gotówką, Użytkownik powinien odebrać towar najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 
§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w wypadku:
I. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
II. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
III. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
IV. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
V. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
VI. dostarczania prasy,
VII. usług w zakresie gier hazardowych.
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
4. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego w ramach wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 nie będą przyjmowane.
5. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie
niezwłocznie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe, nie później niż w terminie 14.


 
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy KADETECH oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 
 
§. 9. PŁATNOŚCI
Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1. GOTÓWKĄ przy odbiorze osobistym, po uprzednim umówieniu terminu.
2. GOTÓWKĄ, za pobraniem przy dostawie.
3. Przelewem Bankowym na konto firmowe Sprzedającego podając w tytule przelewu numer zamówienia.

 Volkswagen Bank Polska S.A.

10 2130 0004 2001 0636 3188 0001

 
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego KADETECH, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
I. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
II. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
III. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
IV. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 
§. 11. REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym co najmniej:
I. Imię i nazwisko,
II. numer zamówienia
III. opis niezgodności towaru z umową,
IV. datę zakupu
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
5. W  przypadku  gdy  towar  jest  niezgodny  z  umową,  Konsument  może  żądać doprowadzenia  go  do  stanu  zgodnego  z  umową  przez  nieodpłatna  naprawę  albo wymianę  na  nowy,  chyba  że  naprawa  albo  wymiana  są  niemożliwe  lub  wymagają nadmiernych kosztów.

6. Jeżeli  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta z  przyczyn  określonych  powyżej  w ust.  5,  nie  może  żądać naprawy  ani  wymiany  albo  jeżeli  Sprzedający  nie  zdoła  uczynić  zadość  takiemu żądaniu  w  odpowiednim  czasie  lub  gdy  naprawa  albo  wymiana  narażałaby Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta  na  znaczne  niedogodności,  ma  on  prawo  domagać  się  stosownego obniżenia  ceny  albo  odstąpić od  umowy; od  umowy  nie może  odstąpić, gdy niezgodność  towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

 
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2.      W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3.      W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.
4.      O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

 

Współpracujemy z Firmami


Przyjazny Regulamin

Infolinia sklepu:
600 366 766 
22 891 28 37 
sklep@kadetech.pl
Mój koszyk
Ilość0   Wartość0,00 pln Przejdź